Avaleht

dets 10, 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018


Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Püügivahendi parendamise toetuse“ taotlusi võtab PRIA vastu 27. detsembrist 2018  kuni 11. jaanuarini 2019 või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud eelarve ammendumiseni, kui need vahendid ammenduvad enne 11. jaanuari 2019.

Taotlusdokumendid palutakse esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Lisainfo

Meetme käesoleva taotlusvooru eelarve on 2 121 165  eurot.

Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kellele on kalapüügiseadusealusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba (edaspidi taotleja).

Taotleja peab omama alla 12-meetrise üldpikkusega kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus ning mis on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määrusenr 79 “Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” § 2 lõikes 1 nimetatud 4S2 või 4S4 segmenti.

Taotleja peab omama püügivõimalust sama püügivahendi kasutamiseks, mille asendamiseks ta toetust taotleb.

Kui toetust taotletakse määruse § 2 lõike 1 punktis 2 (rannapüügil ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmine) või punktis 3 (hülgepeleti kasutuselevõtmine mõrra ja kastmõrraga püügil) nimetatud tegevuse elluviimiseks, peab taotleja olema tegelenud taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga merel kalapüügiga vähemalt 60 kalendripäeva.

Taotleja peab määratlema, kas ta on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses.

Ühe kalalaeva samaliigilise püügivahendi ja seadme kohta ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi 2014-2020 jooksul ning mitte rohkematele püügivahenditele kui taotlejale taotluse esitamise aastaks määratud püügivõimalus ette näeb.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Lisainfo