Avaleht

<< <  Lehekülg 2/96  > >>

03.08.2020

Kõik huvilised on oodatud 6. augustil kell 17 Orjaku külamajja uhiuue raamatu "Rannakalurite mälestusi Hiiumaalt" esitlusele!

Raamatusse on kokku koondatud 16 kaluri või kalapüügiga lähedalt kokku puutunud inimese lood, mis annavad ülevaate Hiiumaa kalandusest 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi esimestel kümnenditel.

Raamatu on koostanud SA Hiiumaa Muuseumid teadur Kauri Kiivramees MTÜ Mereküla Kalurite Klubi tellimusel.

Väljaandmist on toetanud MTÜ Hiiukala Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmest "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine".

21.07.2020

Mittetulundusühingu Hiiukala juhatus otsustas juuli algul, et Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 vajaks ülevaatamist ning muutmist.

Strateegia käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kalanduspiirkondade meetme vahendite kasutamist Hiiumaal, ning hõlmab viite suuremat teemat:

  1. kala väärindamine ja turustamine
  2. kalurite tegevuste mitmekesistamine
  3. kalasadamate uuendamine
  4. koelmualade taastamine ning kalaliikide eksperimentaalne asustamine
  5. sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand.

Strateegiaga püstitatud eesmärkide ellu viimiseks on MTÜ Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, kuhu on esitatud kokku 173 projektitaotlust. Positiivse rahastusotsuseni on neist jõudnud keskmiselt 70%. Eesmärkide saavutamisele on ühing ka ise kaasa aidanud läbi koostööprojektide elluviimise koos teiste algatusrühmadega.

Eelmise aasta lõpus määras maaeluminister ühingule strateegia eduka rakendamise eest 354 000 eurot ning käesoleva aasta märtsis täiendavad 398 000. Nimetatud summadele lisanduvad seniste taotlusvoorude jäägid suurusjärgus 200 000 eurot, mis võimaldavad korraldada veel taotlusvoore.

Et aga osad eesmärgid on elluviidud ja teiste puhul oleks vaja teha korrektuure, on praegu paras aeg strateegia muutmiseks. Seepärast kutsubki MTÜ Hiiukala juhatus kõiki huvitatud osapooli tutvuma kehtiva strateegiaga ühingu kodulehel, kaasa mõtlema, esitama ettepanekuid ning osalema kaasamiskoosolekutel 24. Ja 31. augustil. Täpsemast kaasamiskoosolekute toimumisajast ja –kohast anname teada nii siin kodulehel kui Hiiu Lehe veergudel.  Kirjalikke ettepanekuid ootame augusti lõpuni. Samuti lisame kodulehele augustikuu jooksul täpsema ülevaate strateegia elluviimise seisust. Strateegia muutmise otsustab Hiiukala üldkoosolek 17. septembril 2020.

08.06.2020

MTÜ Hiiukala hindamiskomisjon tegi ettepaneku laekunud 25 projektitaotlusest rahastada 17 taotlust kogusummas 320 460 eurot. Positiivse ettepaneku saanud taotlused jagunesid tegevussuundade kaupa alljärgnevalt:

  1. Kala väärindamine ja turustamine - 1 taotlus 849,50 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine - 7 taotlust 150 212,42 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine - 2 taotlust 63 338,72 eurot
  4. Koelmualade taastmaine - 2 taotlust 31 147,80 eurot
  5. Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand - 5 taotlust 74 911,46 eurot

Projektitaotlused edastati PRIA-le menetlemiseks juuni esimesel nädalal, misjärel PRIA analüüsib taotlusi ning kui taotleja ja kulud hinnatakse abikõlbulikuks, väljastab otsuse hiljemalt augusti keskel.

01.06.2020

MTÜ Hiiukala korraldas mai viimasel nädalal Hiiumaa lasteaedades tuulekala päeva, mille raames pakuti lastele lõunaeineks kohalikku tuulehaugi. 

Tuulekala päeval osalesid Kõrgessaare, Kärdla, Emmaste ja Palade lasteaed ning 170 last. Kõrgessaares, Kärdlas ja Emmastes pakuti praetud tuulehaugi neljapäeval 28. mail, Palade lasteaed ühildas suitsutuulehaugi söömise õuelasteaia päevaga 29. mail. 

Lisaks kala söömisele räägiti tuulehaugist. Loodetavasti järgneb tuulekala päevale sügisel ka lestapäev ning õnnestub kaasata ka koolid, mis praegu olid distantsõppel. Tuulekala päeva korraldas MTÜ Hiiukala EMKF koostööprojektist. 

31.03.2020

30. märtsi südaööl lõppenud taotlusvooru laekus esialgsetel andmetel kokku 25 projektitaotlust kogusummas 403 100 eurot. Kõigi viie tegevussuuna maht kokku oli 521 700 eurot, seega on taotlusvooru keskmiseks täituvuseks 77,27%. 

Kõige tagasihoidlikumalt laekus taotlusi kala väärindamise tegevussuunda - kaks taotlust kogusummas 7 900 eurot. Arvuliselt ja kogusummas oli suurima osalusega mitmekestamise tegevusuund, kuhu laekus 10 projektitaotlust kogusummas 166 200 eurot. Kahe taotlusega jäid nii kalasadamate uuendamise tegevussuund (toetuste summa 58 600 eurot) kui ka koelmute taastamise tegevussuund (toetuste summa 31 200 eurot). Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunda laekus üheksa taotlust kogusummas 139 200 eurot, tegevusuuna täituvuseks tuli 111%.

Järgmisena läbivad taotlused esialgse kontrolli, ning vajadusel on võimalik taotlusi parandada ja lisadokumente esitada. Seejärel kinnitab MTÜ Hiiukala juhatus hindamisele minevad taotlused, misjärel asub 11-liikmeline hindamiskomisjon taotlustega tutvuma ning varaseimalt 14 päeva järel ka hindama.