3. Nägemus, ülesanne, väärtused

Hiiumaa kalanduspiirkonna nägemus (visioon) 2025

Aastaks 2025 on Hiiumaa kalanduspiirkonnas renoveeritud aktiivses kasutuses sadamate ja lautrikohtade võrgustik. Rannakalurite head kala hoiu-, esmatöötlemise ja turustusvõimalused on tõstnud kalurite sissetulekut. Hiiumaa kalatooted on kõrgelt hinnatud ja tuntud nii maakonnas kui ka väljaspool. Kalurite tegevus ettevõtjaina kõrvalelatusaladel on laienenud. Hiiumaal toimuvad mitmed rannakalandusega seotud traditsioonilised üritused, mis toovad külastajaid nii maakonnast kui ka väljaspoolt. Hiiumaa olulisemad jõesuudmed on kalade kuderändeks avatud.

MTÜ Hiiukala ülesanne (missioon)

Hiiukala ülesandeks on rannakalanduse arendamine ja mereliste traditsioonide, elulaadi ning väärtuste edasikandmine.

Väärtused