Toetuse taotlemine

EMKF meetme 3.3. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames on võimalik toetust taotleda järgmistes tegevussuundades:

2019. aasta teine taotlusvoor toimub vastavalt  strateegia 2019. aasta rakenduskavale oktoobris 2019. Täpse toimumisaja otsustab MTÜ Hiiukala juhatus jooksvalt. Dokumentide vastuvõtt toimub E-PRIA keskkonnas.

Ettekanne kalanduspiirkonna toetustest (tähtajad, nõuded taotlejale, abikõlblikud kulud)

Maaeluministeeriumi esindaja ettekanne kalanduspiirkonna toetustest näidetetga (elluviidud projektidest).

Väiketootmiseks sobivad tehnoloogilised võtted kala väärindamisel (lektor kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman). Esitlus

2018 aasta taotlusvooru eelse infopäeva ettekande märkmed Millest lähtuda sadama projekteerimisel? 

 

Taotlused peavad olema kooskõlas:

Info ja konsultatsioon 5694 1855  või e-post info@hiiukala.org. Nõustamiseks büroos on mõistlik eelnevalt aeg kokku leppida.

Strateegias kirjeldatud  

Üldkoosoleku otsusega  moodustatud hindamiskomisjoni koosseis 2018. - 2019. a.

 
Toetusmäärad on leitavad määrusest ning kokkuvõtvalt siit tabelist.
 
 

2019. aasta II taotlusvooru indikatiivsed eelarvevahendid jagunevad alljärgnevalt. (Täpsed summad selguvad pärast I taotlusvooru toetuste määramist PRIA poolt):

 

2019 maht EUR*

Eelmiste aastate jäägid EUR**

Kokku

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

63 317,04

75 071,37

138 388,41

Majandustegevuse mitmekesistamine

135 679,37

102 249,48

237 928,85

Kalasadamate uuendamine

135 679,37

147 651,91

283 331,28

Koelmualade loomine või taastamine

36 181,17

102 191,55

138 372,72

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

81 407,62

47 887,49

129 295,11

 

452 264,57

475 051,80

927 316,37

* 2019 a rakenduskava põhjal

**summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist

 

 Esitatavad dokumendid:

 1. Projektitoetuse taotlus.  Soovituslikud taotlusvormid (.rtf) on alla laaditavad siit: 
PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTOODETE TOOTLEMINE JA OTSETURUSTAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM MAJANDUSTEGEVUSTE MITMEKESISTAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM SADAMATE ARENDAMINE JA LOSSIMISKOHTADE UUENDAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM KUDEALADE TAASTAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM SOTSIAALNE HEAOLU JA KULTUURIPÄRANDI EDENDAMINE.rtf
 1. Taotlejaga äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustava isiku ning projektitoetuse taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood (täita vormi punkt 1.1.)
 2. Hinnapakkumus(ed) (kolm pakkumust kui käibemaksuta maksumus on üle 5 000 euro) koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse või kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust (juhul kui taotleja ei ole hankija Riigihangete seaduse mõistes). Soovituslik pakkumuste võrdluse tabel
 3. Hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid (juhul kui taotleja on hankija riigihangete seaduse tähenduses)
 4. Ehitusluba või ehitusteatis kui toetatava tegevuse elluviimisel ehitatakse ehitis, ning väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muuhulgas kajastub kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega
 5. Dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, sealhulgas mootorsõiduk, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks toetuse saamise tingimustes ettenähtud perioodiks (5 aastat pärast viimase toetusosa väljamakset)
 6. Kui taotleja taotleb toetatava tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe (täita vormi punkt 1.3.7.)
 7. Avaldus PRIA kliendiregistrisse kandmiseks juhul kui pole varem PRIA-st toetust taotlenud. Vorm http://www.pria.ee/docs/resources/9807.rtf?
 8. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine
 9. Kalasadama uuendamise tegevuse elluviimiseks, esitatakse lisaks kalasadama plaan, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia
 10. Koelmualade loomise või taastamise tegevuse elluviimiseks, esitatakse lisaks: